Värmepump prestanda

Den värme som avges från en värmepump är teoretiskt summan av den värme som extraherats från värmekällan och den energi som behövs för att driva cykeln. Steady-state prestanda för en elektrisk kompressionsvärmepumpmed en given uppsättning av temperaturbetingelser kallas prestandakoefficienten (COP ) . Den definieras som förhållandet mellan värme som avges från värmepumpen och den el som levereras till kompressorn.

För motor och termiskt drivna värmepumpar utförandet indikeras av den primära energiförhållande(PER) . Den tillförda energin är då det högre värmevärde( HHV ) av bränslet levereras. För eldrivna värmepumpar en PER kan också definieras , genom att multiplicera COP med elproduktion verkningsgrad .

COP eller PER av värmepump är nära besläktad med den hiss temperatur , dvs skillnaden mellan temperaturen hos värmekällan och den utgående temperaturen hos värmepumpen. COP av en ideal värmepump endast av kondenseringstemperaturen och lyfttemperaturen( kondens – förångningstemperatur ) .